Monthly Archives: August 2020

ฟังก์ชั่นของรถตู้ทึบที่คุณอาจไม่เคยรู้

ฟังก์ชั่นของรถตู้ทึบที่คุณอาจไม่เคยรู้

รถกระบะตู้ทึบ หรือตู้แห้ง เป็นรถที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วันนี้จะมาแนะนำรถประเภทนี้ให้ทุกท่านได้รู้จัก