กำหนดความเร็วรถใหม่ วิ่งเลนขวา 100-120 กม./ชม.

กำหนดความเร็วรถใหม่ วิ่งเลนขวา 100-120 กม./ชม.
กำหนดความเร็วรถใหม่ วิ่งเลนขวา 100-120 กม./ชม.

อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ มีใจความสำคัญดังนี้​

  • รถยนต์ ไม่เกิน 120 กม./ ชม. ​
  • เลนขวา ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ ชม. ​
  • รถบรรทุก รถโดยสารเกิน 15 คน ไม่เกิน 90 กม./ ชม. ​
  • รถโดยสาร 7-15 คน ไม่เกิน 100 กม./ชม. ​
  • รถชักจง รถยนต์สีล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ไม่เกิน 65 กม./ ชม. 
  • รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 80 กม./ ชม.
  • รถจักรยานยนต์ 400cc ขึ้นไป ไม่เกิน 100 กม./ ชม.
  • รถโรงเรียน-รับสงนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ ชม.​

ทั้งนี้ หากในทางเดินรถมีเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตราย หรือเขตให้ขับรถช้าๆ ให้ลดความเร็วลง และเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร และในกรณีที่ทางเดินรถ หรือช่องเดินรถใด มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่าอัตราที่กำหนด ให้ใช้ความเร็วไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้

——————————————————–​

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 089-814-3032

📲LINE : @mr.journey

#MrJourney #ผู้ใช้วีลแชร์ #รถตู้ให้เช่าสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ #รถตู้ติดลิฟท์ยก #รถเช่าดัดแปลง #รถห้องเย็น #รถดัดแปลงตามความต้องการ #รถตู้เย็น #รถตู้ทึบ #รถตู้แห้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *