Tag Archives: ทางหลวงชนบท

กำหนดความเร็วรถใหม่ วิ่งเลนขวา 100-120 กม./ชม.

กำหนดความเร็วรถใหม่ วิ่งเลนขวา 100-120 กม./ชม.

อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (1)